Menu

Reklamacje i zwroty

1. Wyjaśnienie pojęć

- Gwarant / Dystrybutor: COLOP Polska Sp. z o.o., ul. Smolenia 16 41-902 Bytom. tel. 32 388 70 30

- Nabywca: osoba pozyskującą produkt w drodze zakupu.

2. Okres gwarancji udzielanej na produkt.

Gwarant udziela okres 12 miesięcznej gwarancji sprawności i prawidłowego wykonania produktu, zastrzegając przy tym kwestię utraty praw do gwarancji w sposób opisany w warunkach gwarancji oraz czas gwarancji elementów zużywalnych opisanych w gwarancji ograniczonej.

Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania zakupu produktu przez nabywcę. Dzień rozpoczęcia okresu gwarancji potwierdza dowód zakupu nabywcy np. faktura lub paragon, który jest wymagany do weryfikacji gwarancji. Dalsza odsprzedaż produktu nie powoduje ponownego liczenia czasu gwarancji.

Prawo do naprawy gwarancyjnej przysługuje nabywcy wyłącznie podczas okresu gwarancji.

3. Wady i sytuacje nieobjęte gwarancją.

Udzielana gwarancja nie obejmuje wady i nieprawidłowego działania produktu powstałych w wyniku:

- nieprawidłowego użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem
- nieprawidłowego przechowywania LUB TRANSPORTU produktu
- niewiedzy i niedbałości nabywcy
- uszkodzenia mechanicznego (np. w wyniku upadku)
- naturalnego zużycia produktu
- niewłaściwego transportu produktu do i z serwisu gwaranta
- niewłaściwego zasilania produktu
- samowolnej i nieautoryzowanej ingerencji we wnętrze produktu
- zdarzeń losowych niezależnych od produktu (np. wyładowania atmosferyczne, zalania, przegrzania termicznego itp.)
- wykorzystania materiałów i elementów niededykowanych dla produktu
- modernizacji i dokonywania zmian konstrukcyjnych produktu

Udzielana gwarancja nie obejmuje:

- produktu bez wystarczającego dokumentu zakupu
- produktu skradzionego lub zagubionego
- produktu zakupionego od nieautoryzowanego sprzedawcy
- produktu z nieczytelnymi numerami seryjnymi (jeśli produkt jest w nie wyposażony)
- elementów stanowiących wyposażenie dodatkowe

4. Warunki uznania gwarancji i zobowiązania nabywcy.

Warunkiem uznania gwarancji jest:
- dostarczenie przez nabywcę produktu kompletnego w oryginalnym opakowaniu do wskazanego serwisu gwaranta.
- udokumentowanie przez nabywcę trwającego okresu gwarancyjnego stosownym dokumentem zakupu produktu np. faktura, paragon zawierającym datę i miejsce zakupu oraz z widocznym produktu.

Nabywca, który nie może udowodnić daty zakupu lub okresu gwarancji produktu traci prawo do gwarancji.

5. Zobowiązania gwaranta wobec nabywcy.

Gwarant w ramach gwarancji zobowiązuje się wobec nabywcy do:

- usunięcia usterki zgłoszonej przez nabywcę w ramach gwarancji podlegającej warunkom gwarancji
- wymiany uszkodzonego elementu na element oryginalny wolny od wad
- udokumentowania wykonania naprawy w ramach gwarancji
- dostarczenia produktu na swój koszt do nabywcy po naprawie pod wskazany adres przez nabywcę

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za:

- szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z produktu będącego w reklamacji.
wady powstałe w czasie transportu produktu do serwisu gwaranta.

Gwarant zastrzega sobie prawo do:

- uszkodzonych elementów wymienionych podczas naprawy w ramach gwarancji, przyjmując je jako własność producenta
- oceny i kwalifikacji uszkodzeń
- wyboru formy transportu produktu z serwisu gwaranta do nabywcy

6. Postanowienia końcowe.

Nabywca korzystając z prawa gwarancji akceptuje powyższe warunki gwarancji deklarując zapoznanie się z nimi.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz. U. Nr 141, poz. 1176).

Opublikowano:
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki