Reklamacje i zwroty

WARUNKI GWARANCJI

1. Wyjaśnienie pojęć

- Gwarant / Dystrybutor: COLOP Polska Sp. z o.o., ul. Smolenia 16 41-902 Bytom. tel. 32 388 70 30
- Nabywca: osoba pozyskującą produkt w drodze zakupu.

2. Okres gwarancji udzielanej na produkt.

Gwarant udziela okres 12 miesięcznej gwarancji sprawności i prawidłowego wykonania produktu, zastrzegając przy tym kwestię utraty praw do gwarancji w sposób opisany w warunkach gwarancji oraz czas gwarancji elementów zużywalnych opisanych w gwarancji ograniczonej.

Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania zakupu produktu przez nabywcę. Dzień rozpoczęcia okresu gwarancji potwierdza dowód zakupu nabywcy np. faktura lub paragon, który jest wymagany do weryfikacji gwarancji. Dalsza odsprzedaż produktu nie powoduje ponownego liczenia czasu gwarancji.

Prawo do naprawy gwarancyjnej przysługuje nabywcy wyłącznie podczas okresu gwarancji.

3. Wady i sytuacje nieobjęte gwarancją.

Udzielana gwarancja nie obejmuje wady i nieprawidłowego działania produktu powstałych w wyniku:

- nieprawidłowego użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem
- nieprawidłowego przechowywania LUB TRANSPORTU produktu
- niewiedzy i niedbałości nabywcy
- uszkodzenia mechanicznego (np. w wyniku upadku)
- naturalnego zużycia produktu
- niewłaściwego transportu produktu do i z serwisu gwaranta
- niewłaściwego zasilania produktu
- samowolnej i nieautoryzowanej ingerencji we wnętrze produktu
- zdarzeń losowych niezależnych od produktu (np. wyładowania atmosferyczne, zalania, przegrzania termicznego itp.)
- wykorzystania materiałów i elementów niededykowanych dla produktu
- modernizacji i dokonywania zmian konstrukcyjnych produktu

Udzielana gwarancja nie obejmuje:

- produktu bez wystarczającego dokumentu zakupu
- produktu skradzionego lub zagubionego
- produktu zakupionego od nieautoryzowanego sprzedawcy
- produktu z nieczytelnymi numerami seryjnymi (jeśli produkt jest w nie wyposażony)
- elementów stanowiących wyposażenie dodatkowe

4. Warunki uznania gwarancji i zobowiązania nabywcy.

Warunkiem uznania gwarancji jest:

- zgłoszenie reklamacji (jeśli w przesyłce dostarczonej przez spedytora w stanie nienaruszonym). Reklamacje należy składać WYŁĄCZNIE telefonicznie do Biura Obsługi Klienta do 7 dni od momentu otrzymania przesyłki.
- dostarczenie przez nabywcę produktu kompletnego w oryginalnym opakowaniu do wskazanego serwisu gwaranta.
- udokumentowanie przez nabywcę trwającego okresu gwarancyjnego stosownym dokumentem zakupu produktu np. faktura, paragon zawierającym datę i miejsce zakupu oraz z widocznym produktu.

Nabywca, który nie może udowodnić daty zakupu lub okresu gwarancji produktu traci prawo do gwarancji.

5. Zobowiązania gwaranta wobec nabywcy.

Gwarant w ramach gwarancji zobowiązuje się wobec nabywcy do:

- usunięcia usterki zgłoszonej przez nabywcę w ramach gwarancji podlegającej warunkom gwarancji
- wymiany uszkodzonego elementu na element oryginalny wolny od wad
- udokumentowania wykonania naprawy w ramach gwarancji
- dostarczenia produktu na swój koszt do nabywcy po naprawie pod wskazany adres przez nabywcę

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za:

- szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z produktu będącego w reklamacji.
wady powstałe w czasie transportu produktu do serwisu gwaranta.

Gwarant zastrzega sobie prawo do:

- uszkodzonych elementów wymienionych podczas naprawy w ramach gwarancji, przyjmując je jako własność producenta
- oceny i kwalifikacji uszkodzeń
- wyboru formy transportu produktu z serwisu gwaranta do nabywcy

6. Postanowienia końcowe.

Nabywca korzystając z prawa gwarancji akceptuje powyższe warunki gwarancji deklarując zapoznanie się z nimi.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz. U. Nr 141, poz. 1176).


 

WARUNKI ZWROTU

Warunki zwrotów lub wymiany oraz odstąpienia od umowy: 

1. Jeżeli zakupiony produkt nie spełnia Państwa oczekiwań, możecie go zwrócić w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki poprzez odstąpienie od umowy lub wymianę na inny. 

2. Zwracany produkt musi posiadać oryginalne metki, nie może nosić śladów użytkowania, zabrudzeń, uszkodzeń mechanicznych. Jeżeli towar był jedynie przymierzony, nie nosi żadnych śladów użytkowania, uszkodzeń z winy użytkownika, możemy dla Państwa po uzgodnieniu wymienić na inny - należy wtedy nas o tym poinformować i postępować według otrzymanych instrukcji zwrotnych.

3. Przesyłkę przy zwrocie lub wymianie należy odesłać na Państwa koszt na podany adres zwrotny, przed wysyłką prosimy nas poinformować że dokonywany będzie zwrot/odstąpienie od umowy lub wymiana. 

4. Jeśli produkt spełnia wyżej wymienione warunki z pkt. 2 i wybrano opcję zwrotu, pieniądze za towar z wysyłką (jeśli zwracana jest cała zawartość zamówienia) zostaną przelane na Państwa rachunek bankowy podany w oświadczeniu. W przypadku częściowego zwrotu - Państwo pozostawiacie sobie jedną rzecz, koszty przesyłki nie zostaną zwrócone. 

5. Kupujący w przypadku wybrania opcji zwrotu towaru, otrzymuje zwrot pełnej kwoty towaru wraz z kosztem wysyłki, która została uiszczona przy zakupie produktu przez Kupującego - nie dotyczy kolejnych kosztów odesłania lub wymiany. 

5a. W przypadku wybrania przez Państwa opcji wymiany produktu i uzgodnieniu warunków, po otrzymaniu zwrotu poprzednio wysłanego towaru, wysyłany zostanie nowy towar w ciągu 7 dni.

6. Przy zwrocie należy przesłać lub wypełnić formularz zwrotu z ewentualną kopią faktury - jeżeli były wydawane oraz zabezpieczyć towar przed zniszczeniem podczas transportu przed wysłaniem produktu.

7. Odstąpienie od umowy lub zwrotu towaru nie jest możliwe, jeżeli:

- produkt  jest brudny, nosi ślady użytkowania
- następuje po terminie 14 dni od otrzymania przesyłki,
- produkt jest niepełnowartościowy tj. niekompletny
- produkt został wykonany na zamówienie Klienta, w tym wg specyfikacji Klienta służący spełnieniu indywidualnych potrzeb oraz w pozostałych przypadkach szczegółowo opisanych w art.38, w ustawie z dn. 30.05.2014 o prawach konsumenta oraz Regulaminie sklepu. 

W przypadku wysyłki zwrotnej lub wymiany, Klient ponosi całkowity koszt wysyłki za zwracany towar - koszt zwrotu przechodzi na Kupującego. 

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości proszę o kontakt przez e-mail na: postmaster@colop.pl

Opublikowano: